Bentuk tulang daun yang dimiliki oleh tumbuhan pada gambar di atas adalah?

Baca Juga :  Titénan ieu cutatan artikel di handap! (1) Dina naskah kuno téh aya palanggeran, tuduh aku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masyarakat jaman harita.(2) Aksarana ngagunakeun aksara Sunda buhun nu disundakeun deui kana basa Sunda ayeuna ku Drs. Saleh Danasasmita, tahun 1985.(3) Prabu Siliwangi (disebut ogé Jayadéwata, Pamanah Rasa, Wangi Sutah, Keukeumbingan Raja Sunu, Sri Baduga Maharaja) jumeneng rajana ti taun 1484- 1521 M.(4) Aya naskah Sunda kuna nu disebat Sanghyang Siksa Kandang Karesian.(5) Ieu naskah Kuna teh asli titinggal karuhun Sunda taun 1518 M.(6) Sanajan kitu, éta palanggeran téh tetep gedé gunana pikeun jadi palanggeran tatakrama pamingpin Sunda jaman ayeuna, éta palanggeran téh disebutna Parigeuing. Runtuyan kalimah nu bener sangkan jadi hiji téks artikel nu merenah nyaéta?