sebab-sebabb runtuhnya dinasti umayyah?

sebab-sebabb runtuhnya dinasti umayyah?

  1. persaingan antar suku, figur khalifah yang lemah, pemeritahan yang korup, hak istimewa bangsa arab suriyah
  2. hak istimewa bangsa arab suriyah, banyaknya khalifah, luasnya wilayah kekuasaan
  3. persaingan antar suku, figur khalifah yang lemah, masa jabatan yang lama, pemerintahan yang demokratis
  4. persaingan antar suku, figur khalifah yang lemah, pemeritahan demokratis dankorup, hak istimewa bangsa arab suriyah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. persaingan antar suku, figur khalifah yang lemah, pemeritahan yang korup, hak istimewa bangsa arab suriyah.

Dilansir dari Ensiklopedia, sebab-sebabb runtuhnya dinasti umayyah persaingan antar suku, figur khalifah yang lemah, pemeritahan yang korup, hak istimewa bangsa arab suriyah.